Catalogue updated by 13 Apr., 2021. Still have lots of premium content.Welcome to contact us via +886-2-3765-2310

Shicha Hai
Duration:45’X42eps
Genre:Urban/Family
Cast:Guan Xiaotong/Liu Peiqi/Wu Lei/Lian Yiming/Cao Cuifen/Zhang Lingxin
Year:2020

Really Meet Love That Day
Duration:45’X40eps
Genre:Modern/Urban/Romance/Business
Cast:Shawn Wei /Shile Wu/Chong Dan Ni/Jiaqi Zhu/Li Jinyang/Ma Jun/Ma Li
Year:2021

My Fantastic Mr. Right
Duration:45’X18eps
Genre:Costume/Romance
Cast:Yuan Yuxuan/ Zhang Jiongmin/Ross/Xiangyu Cai/ZhiyangGao/YouJun Wang/Zhang Lei/SunZenlin
Year:2020

Young HuoYuanJia
Duration:45’X46eps
Genre:Costume/Martial Art
Cast:Lee Ho Hin/Abby
Year:2018

GoodWife
Duration:45’X56eps
Genre:Idol/Urban/Romance/Family
Cast:Qianyu Yao / Wei Lee / Yutong Zhou / Tai Lee/ Wenxuan Zhao/ Lixin Xia / 利Yueli Yue / Xianyang Zhu / Yuan Xi / Rongzhen Xu / Liang Chang
Year:2020

Dear Designer
Duration:45’X38eps
Genre:Modern/Romance/Business
Cast:Zhang Jia Ning/Chiang Yi/Zhao Wen Xuan/Saifei He/ChengGuanSen/Jeung Fong Ting
Year:2020

Roaring Waves
46epsX45′
Type:Modern/Period/Business/Romance/History
Cast:RenZhong/GuoXiaoDong/Li Nian/Che Xiao
Year:2019

The Sweet Blood
Duration:10’X15eps
Genre:Idol/Romance/Fantasy/Online Series/Drama
Cast:Kim Eo Jin/Song Chae Yun/Yoon Da Young/Jong Eun Ho
Year:2021

Catalogue updated by 13 Apr., 2021. Still have lots of premium content. Welcome to contact us via +886-2-3765-2310